Ochrana osobních údajů

GDPR-Ochrana osobních údajů Jiří Budil

Správce osobních údajů

Jiří Budil,K Břežanům 76, 252 41 Dolní Břežany

IČ 44692595, mob. 605 302 304, jiri@budilvrata.cz,info@vratari.cz

Uchovávané informace

Identifikační a kontaktním údaje,osobní údaje zákazníků (jméno, přijmení, IČ, DIČ, adresa, telefon, email, rodné číslo) budou uchovávány a zabezpečeny proti zneužití dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob-s platným nařízením GDPR.

Využití dat

Data budou použity výhradně pro vnitřní potřebu za účelem komunikace, sjednávání a realizaci zakázek, vystavení a zpracování účetních dokladů, kontrolních hlášení, kontroly FÚ apod. Vyjímku představují externí dopravci, kterýmjsou předány nezbytné údaje nutné pro bezproblémové doručení zboží.

Délka uchování

Osobní údaje uchováváme v případě uskutečnění zakázky 10 let po zániku posledního smluvního vztahu.

Vaše práva

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo požádat o opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz popřípadě omezení jejich zpracování,pokud to není nutné je dále zpracovávat pro splnění právních povinnosti. Tato práva můžete uplatnit písemně na email jiri@budilvrata.cz. V případě, že se domníváte, že zpracování není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.t...